Kristalin silika

Politika bezbednosti u Siniatu i Kristalin silika (Ukristalisani Silicijum-Dioksid - formula SiO2)

Siniat predviđa zahteve regulacije i prenosi informacije vezane za Kristalin siliku kao deo svoje politike bezbednosti.
Stoga, u nastavku ćete pronaći najučestalija pitanja u vezi sa ovom komponentom, potencijalne rizike i preporuke za zaštitu.
Naš tim vam stoji na raspolaganju ukoliko imate neko dodatno pitanje.

Definicije:
KS: Kristalin silika (Ukristalisani Silicijum-Dioksid - formula SiO2)
RKS: Respiratorna kristalin silika. Respiratorno znači: veličina čestice < 10/15µ u vazduhu.
GIR: Granica izloženosti radnika
OZDO: Oprema za zaštitu disajnih organa

Šta je kristalin silika?
Ime silika potiče od silikon dioksida (Si02) i uključuje minerale koji se sastoje samo od silikona i vazduha.
Silika postoji u deset različitih ukristalisanih formi. Čvrsta je, hemijski inertna, i ima visoku tačku topljenja.
Pošto je kvarc najrasprostranjenija forma kristlin silike (više od 90%), kvarc se ponekad koristi umesto KS.
Silikon i silika su potpuno različite stvari. Silikoni su sintetički polimeri u kojima su silikonski atomi spojeni sa (karbon) organskim jedinjenjima.

Koji građevinski materijali sadrže sadrže kristalin siliku?
KS je zastupljena u svim vrstama stena. Svi tipovi zemljišta sadrže bar tragove KS-a. Na primer, pesak i šljunak se u velikoj meri sastoje od KS-a.
Stoga, mnogi građevinski materijali koji u osnovi imaju minerale sastoje se od KS-a ili bar sadrže tragove KS-a.

Da li je respiratorna kristalin silika isto što i kristalin silika (fina čestica)?
Termin Respiratorna kristalin silika je povezan sa česticama čije su dimenzije toliko male da mogu da prodru do najdubljih delova pluća, alveola.
Materijali i finalni proizvodi (čvrsta masa) ne sadrže RKS kao takvu. Međutim, RKS može da se formira ili izdvoji iz ovih proizvoda kada se mašinski obrade ili podvrgnu mehaničkim postupcima.

Da li je kristalin silika štetna po zdravlje?
Jeste, ali samo ako se čestice prenose vazduhom (RKS) ili udišu duže vreme. Produženo i prekomerno izlaganje finim česticama kristalin silike (RKS) može dovesti do poznate bolesti koja se zove silikoza. Zahvaljujući razvijenoj svesti o riziku i primeni preventivnih mera koje podrazumevaju ograničene vrednosti u svim državama članicama, ova opaka bolest se može sprečiti. Osobe koje pate od silikoze su u velikom riziku da obole od raka pluća.

Kako se kristalin silika klasifikuje?
KS je kancerogena supstanca što je potvrđeno od strane MAIR-a. MAIR je Međunarodna agencija za istraživanje raka. To jedna od najpoznatijih institucija u svetu koja se bavi procenom kancerogenih materija.
Isti je slučaj i sa trinom od drveća. Prašina koja nastaje prilikom obrade drveta je takođe kancerogena materija.

Zašto Siniat stavlja oznaku na svoje proizvode?
Regulative se uglavnom odnose na potencijalnu opasnost od izlaganja radnika RKS-u. Meru u kojoj će oni biti izloženi nije moguće a ni jednostavno uvek predvideti. To ne zavisi samo od sadržaja artikla već i od toga kako su artikli tretiraju ili mašinski obrađuju i koje mere se preduzimaju. Stoga, Etex grupa je odlučila da označi KS sadržaj čak iako se to ne zahteva trenutnim regulativama.
Politika Eteks grupe naglašava da proizvodi koji su na tržištu i sadrže više od 0.1% KS moraju biti označeni. Naznaka se stavlja na sve proizvode koji prelaze ovu graničnu vrednost.
Montažni materijal: preporuke za zaštitu radnika

Gips-karton ploče
U postupku sečenja gips-karton ploča kada se koristi (mehanički) brusni kamen bez ventilacije za uklanjanje prašine, nivo prašine (čak i kada zanemarimo KS) ima tendenciju da pređe GIR i  može prouzrokovati industrijski bronhitis i ostaviti druge posledice po zdravlje. Iako se sprovode mere za suzbijanje prašine, mora se proveriti da li su one efikasne ili ne. Ukoliko postoji sumnja da izloženost prelazi granicu GIR-a radnici moraju nositi OZDO. Kada se koristi običan ručni nož (što je često slučaj) za sečenje gips-karton ploča, verovatnoća za prekoračenje GIR-a je veoma mala.

Jedinjenja
Ista preporuka važi i za jedinjenja u fazama kada postoji mogućnost za oslobađanje prašine, posebno kod mešanja (praškasta jedinjenja) i postupaka koji uključuju pesak (praškasta i gotova jedinjenja).
Distributeri: glavne preporuke
Distributeri treba da se pridržavaju naznaka na paletama i proizvodima i da ih ne uklanjaju. Oni verovatno distribuiraju i drugi građevinski materijal koji sadrži KS.
Postoji mogućnost da ih potrošači pitaju za značenje ovih naznaka i stoga bi im trebalo obezbeti obuku o KS-u i njenom potencijalnom uticaju na zdravlje kako bi što tačnije informisali korisnike. Na taj način će Sinat distributeri postati prepoznatljivi po znanju i profesionalnosti.
 
Za više informacija posetite internet strane: http://www.crystallinesilica.eu/, http://www.eurosil.eu/